12 Προσλήψεις στο Δήμο Θέρμης

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Added: Δεκέμβριος 4, 2017

  • Views: 27

Description

Ο Δήμος Θέρμης ανακοινωνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Θέρμης, που εδρεύει στη Θέρμη Ν. Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του εξής:


ΔΕ Χειριστών Καλαθοφόρων Μηχανημάτων 8 μήνες 1
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Γκρέϊντερ) 8 μήνες 1
ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (JCB) 8 μήνες 1
ΔΕ Οικοδόμων (Τεχνίτες) 8 μήνες 2
ΔΕ Ηλεκτρολόγων (Εναερίτης) 8 μήνες 1
ΥΕ Επιστάτης-τρια Καθαριότητας 8 μήνες 2
ΥΕ Εργατών- τριών Οικοδόμων 8 μήνες 1
ΥΕ Οδοκαθαριστών-στριών 8 μήνες 3

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1, ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν της κ. Βασιλικής Καραμούτσιου ή Μελίνας Ραμπίδου ή Άγγελου Καρλοβασίτη (τηλ. επικοινωνίας: 2313-300747, 2313-300742, 2313-300743).

Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published. required fields are marked *

Success! Thanks for your comment. We appreciate your response.
You might have left one of the fields blank, or be posting too quickly