0

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.), δυνάμει των υπ’ αριθ. 57/2017 «Καθορισμός θέσεων και προσόντων για προσλήψεις με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους» (ΑΔΑ: Ω28ΕΟΡΔΩ-ΤΘΤ) και 58/2017 «Καθορισμός θέσεων και προσόντων για προσλήψεις με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ με αντίτιμο» (ΑΔΑ: ΨΧ2ΖΟΡΔΩ-8Λ9) αποφάσεων Διοικητικού Συμβουλίου Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π., την αριθ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./110/16492/1-8-2017 απόφαση της επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αριθ. 33/2006 ΠΥΣ, την αριθ. πρωτ. 13339/20-6-2017 Απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (το εκπαιδευτικό – καλλιτεχνικό προσωπικό εξαιρείται από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ, επομένως δύναται η επιχείρηση να ορίσει τα τυπικά προσόντα καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης) όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, καθώς και αυτές του Π.Δ. 524/80.

 • 1 ΔΕ Καλλιτεχνικός Διευθυντής (Διάρκεια σύμβασης 8 μήνες)

 • 1 ΔΕ Καθηγητής Πιάνου (Ωρομίσθιος – διάρκεια σύμβασης 9 μήνες έως 1.000 ώρες)

 • 1 ΔΕ Αρχιμουσικός Φιλαρμονικής (Ωρομίσθιος – διάρκεια σύμβασης 9 μήνες έως 500 ώρες)

 • 1 ΔΕ Καθηγητής Πιάνου (Ωρομίσθιος – διάρκεια σύμβασης 8 μήνες έως 350 ώρες)

 • 1 ΔΕ Καθηγητής Πιάνου (Ωρομίσθιος – διάρκεια σύμβασης 8 μήνες έως 350 ώρες)

 • 1 ΠΕ Τμήμα Ελεύθερου Σχεδίου Ζωγραφικής (Ωρομίσθιος – διάρκεια σύμβασης 8 μήνες έως 980 ώρες)

 • 1 ΔΕ Τμήμα Γ ραμμικού Σχεδίου Ζωγραφικής (Ωρομίσθιος – διάρκεια σύμβασης 8 μήνες έως 500 ώρες)

 • 1 ΔΕ Τμήμα Γ ραμμικού Σχεδίου Ζωγραφικής (Ωρομίσθιος – διάρκεια σύμβασης 8 μήνες έως 500 ώρες)

 • 1 ΔΕ Καθηγητής Κρουστών (Ωρομίσθιος – διάρκεια σύμβασης 8 μήνες έως 200 ώρες)

Μαζί με τα παραπάνω δικαιολογητικά οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής:

 1. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου.
 3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει κώλυμα κατά το άρθρο του Υπαλληλικού Κώδικα.
 4. Βιογραφικό σημείωμα.

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί σε ημερήσια εφημερίδα του νομού, στο Δικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου: www.paros.gr., στον πίνακα ανακοινώσεων της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. και του δημοτικού καταστήματος στην Παροικία, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου ήτοι: στα ΚΕΠ των Δημοτικών Κοινοτήτων Πάρου και Νάουσας.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στη Κ.Δ.Ε.Π.Α. Πάρου, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι 07-09-2017.

Απάντηση

Categories
Αρέσει σε %d bloggers: