0

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Παγγαίου, που εδρεύει στην Ελευθερούπολη Ν. Καβάλας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΔΕ Οδηγών (με άδεια οδήγησης Γ’ κατηγορίας) ( ΧΩΡΙΣ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ) 

  • 2 ΔΕ Οδηγών (με άδεια οδήγησης Γ’ και Ε’ κατηγορίας) ( ΜΕ ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ) 

  • 13 ΥΕ Εργατών- τριών καθαριότητας

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Φρίξου Παπαχρηστίδη 137Α , Τ.Κ. 64100 Ελευθερούπολη, απευθύνοντας την στο γραφείο Ανθρωπίνου Δυναμικού, υπόψη κας Λαμπρινού Ελένης και κ. Κοκκονάκη Βασίλη (τηλ. επικοινωνίας 2592350025 και 2592350026

Απάντηση

Categories
Αρέσει σε %d bloggers: