0

Ο ΔΗΜΟΣ ΙΣΤΙΑΙΑΣ – ΑΙΔΗΨΟΥ  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού, που εδρεύει στην Ιστιαία Ν. Εύβοιας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 1  ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (ΟΜΑΔΑ Β΄ ΤΑΞΗ Δ΄) (Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης)

  • 1  ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργων (ΟΜΑΔΑ Β΄ ΤΑΞΗ Δ΄ & ΟΜΑΔΑ Ζ΄ ΤΑΞΗ Γ’) (Υπηρεσία Ύδρευσης – Αποχέτευσης)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιστιαίας – Αιδηψού, Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας, Τ.Κ. 34200 Ιστιαία, Ν. Εύβοιας, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, υπόψιν κ. Αθανασίου Δημητρόπουλου (τηλ. επικοινωνίας: 2226350014).

Απάντηση

Categories
Αρέσει σε %d bloggers: