0

Η Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων του Γ. Ν. Κιλκίς – φορέας Κιλκίς, που εδρεύει στο Κιλκίς του Νομού Κιλκίς και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 2 ΔΕ Μαγείρων

  • 6 ΥΕ Τραπεζοκόμων

  • 6 ΥΕ Φυλάκων – Νυχτοφυλάκων

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς, Νοσοκομείου 1, Τ.Κ.:61100, Κιλκίς, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Παπαδοπούλου Γεωργία και Καραβαλάκη Κυριακής (τηλ. επικοινωνίας: 2341 351 630).

Απάντηση

Categories
Αρέσει σε %d bloggers: