0

Την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στον ∆ήµο Καλαµπάκας µε
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µε αντίτιµο για την κάλυψη αναγκών της
τρέχουσας χρονιάς 2017-2018.

Οι υποψήφιοι, όπου προβλέπεται, πρέπει να είναι διπλωµατούχοι ή πτυχιούχοι στην αντίστοιχη
ειδικότητα.Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

• Αίτηση που χορηγείται από τον ∆ήµο Καλαµπάκας (Γραφείο Πρωτοκόλλου).
• Φωτοαντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου σπουδών τους (σε περίπτωση πτυχίου της
αλλοδαπής απαιτείται αναγνώριση από ∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
• Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας δύο όψεων.
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν.1599/86, όπου δηλώνεται: α)Η εκπλήρωση των στρατιωτικών
υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή η νόµιµη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής.

β ) Κάθε πράξη του βίου του, η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της
καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει
καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήµατος.

γ)Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

δ)Ότι δεν παραπέµφθηκε µε τελεσίδικο βούλευµα για κάποιο από τα αναφερόµενα
στο άρθρο 22 του Π.∆. 611/77 εγκλήµατα έστω και αν δεν επακολούθησε ποινική
δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεµεί εναντίον του κατηγορία για
οποιοδήποτε πληµµέληµα ή κακούργηµα.
• Βιογραφικό σηµείωµα
• Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας-εµπειρίας
• Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας
• Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε ∆ηµόσιο ή
ιδιωτικό µουσικό εκπαιδευτικό ίδρυµα (παράλληλη απασχόληση).

Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε συνέντευξη και ακρόαση, εφόσον η επιτροπή κρίνει ότι
αυτό είναι απαραίτητο. Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18
έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση (χορηγείται από την
υπηρεσία) και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από
αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια
αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην
ακόλουθη διεύθυνση: ∆ήµος Καλαµπάκας, Ευθ. Βλαχάβα 1, Καλαµπάκα ΤΚ 42200 , γραφείου
πρωτοκόλλου (τηλ. επικοινωνίας: 2432350216). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων
ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο
φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των
υποψηφίων.

Προβολή αρχείου

Απάντηση

Categories
Αρέσει σε %d bloggers: