0

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου µερικής
απασχόλησης για χρονικό διάστηµα έως οκτώ (8) µηνών ή έως εννέα (9) µηνών (σε περίπτωση
λειτουργίας αναγνωρισµένου εκπαιδευτηρίου), από την υπογραφή της σύµβασης, συνολικά δύο (2)
ατόµων.

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των
καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν.
3. Να µην έχουν κώλυµα κατά άρθρο 16 του Ν. 3584/07.
4. Οι άνδρες µέχρι τη λήξη της προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων να έχουν εκπληρώσει τις
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόµιµα από αυτές.

Β. ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Για τη θέση ∆άσκαλοι µουσικού οργάνου (σολίστες) TΕ κλασσικής κιθάρας:

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ:
Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
Β) Πτυχίο ή ∆ίπλωµα κλασικής κιθάρας από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα (Ωδείο) της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το Κράτος (ΥΠΠΟ) και
Γ) Πτυχία ανώτερων θεωρητικών (αρµονία-αντίστιξη-φυγή)

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
Αποδεδειγµένη 5ετής τουλάχιστον διδακτική εµπειρία, του ανωτέρω αντικειµένου, σε ∆ηµοτικό
Ωδείο ΟΤΑ ή ΝΠ∆∆ ή ∆ηµοτική Επιχείρηση αυτού.
2. Για τη θέση ∆άσκαλοι µουσικού οργάνου (σολίστες) TΕ πιάνου:

1. ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ∆ΩΝ:
Α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή
µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικής µονάδας της
ηµεδαπής ή αλλοδαπής,
Β) Πτυχίο ή δίπλωµα πιάνου από µη πανεπιστηµιακό µουσικό ίδρυµα (Ωδείο) της ηµεδαπής ή
αλλοδαπής, αναγνωρισµένο από το Κράτος (ΥΠΠΟ) και
Γ) Πτυχία ανώτερων θεωρητικών (αρµονία-αντίστιξη-φυγή)

2. ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
Αποδεδειγµένη 5ετής τουλάχιστον διδακτική εµπειρία, του ανωτέρω αντικειµένου, σε ∆ηµοτικό
Ωδείο ΟΤΑ ή ΝΠ∆∆ ή ∆ηµοτική Επιχείρηση αυτού.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 Αίτηση συµµετοχής.
 Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ∆ελτίου Αστυνοµικής Ταυτότητας.
 Πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής καταστάσεως.
 Σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα.
 Υπεύθυνη δήλωση περί µη κωλύµατος κατά άρθρο 16 του Ν. 3584/07.
 Υπεύθυνη δήλωση περί εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων (µόνο για άνδρες) ή
νόµιµης απαλλαγής από αυτή.

Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να καταθέσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του
∆ήµου µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών από την ανάρτηση της παρούσης στο ∆ηµοτικό
Κατάστηµα. Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα: 2132030105, 2132030123 και 2132030122

Προβολή αρχείου

Απάντηση

Categories
Αρέσει σε %d bloggers: