2 Οδηγοί στο Δήμο Κ. Νευροκοπίου

Ο ∆ήµος Κ. Νευροκοπίου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών υπηρεσιών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Κ. Νευροκόπι και συγκεκριµένα τον εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ατόµων:

2 ∆Ε Οδηγών απορριµµατοφόρου µε άδεια Γ’ Κατηγορίας (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας απευθύνοντάς την στο ∆ήµο Κ. Νευροκοπίου, Σωκράτους 7, Τ.Κ. 66033, Κ. Νευροκόπι, υπόψιν κας Καρπιτσάρη Θεοδώρας (τηλ. επικοινωνίας 2523350145).

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: