5 προσλήψεις εποχικών στο Δήμο Κισσάµου

Ο ∆ήµος Κισσάµου ύστερα από την υπ’ αριθ. 210/2017 απόφαση του ∆.Σ, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικού αριθµού πέντε (5) ατόµων, βάσει του άρ.206 του ν.3584/2007 , προς κάλυψη κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών του έργου «Έργο συλλογής και µεταφοράς λυµάτων Κισσάµου» για τις εξής κατά αριθµό ατόµων, ειδικότητες, µε τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα χρονική περίοδο:  • 1 ΠΕ αρχαιολόγων
  • 1 ΠΕ αρχιτεκτόνων µηχανικών
  • 1 ∆Ε τεχνικών συντήρησης έργων τέχνης και αρχαιοτήτων
  • 2 ∆Ε ειδικευµένων εργατοτεχνιτών

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ∆ήµου Κισσάµου (∆/νση:Πολεµιστών 1941, τηλ: 2822340216) και αρµόδιος για την παραλαβή είναι η υπάλληλος κ. Γαµπά Μαγδαληνή κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Απάντηση

Αρέσει σε %d bloggers: