17 Προσλήψεις στον ΣΠΑΠ

  • 0 favorites
  • 70
  • 9 Βασιλίσσης Σοφίας Μαρούσι GR
  • 213 2038 292

Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικού αριθµού δεκαεφτά (17) ατόµων ΥΕ Εργάτες Πρασίνου –
Χορτοκόπτες για τις κατεπείγουσες εποχικές ανάγκες καθαρισµού ενόψει της αντιπυρικής
περιόδου αστικών δασών των ∆ήµων – Μελών του Σ.Π.Α.Π

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Οι ενδιαφερόµενοι ή νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι τους πρέπει να υποβάλλουν την αίτηση µε
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο ∆ηµαρχείο Αµαρουσίου (Βασ Σοφίας 9 & ∆ηµ. Μόσχα, 2ος
όροφος, γραφείο ΣΠΑΠ) από 13/04/2018 έως και 20/04/2018, και ώρες από 10:00-13:00.
Σε περίπτωση που ο αριθµός των αιτήσεων που θα υποβληθούν δεν επαρκεί για την κάλυψη των
θέσεων θα παραταθεί η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων για άλλες τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες. Η
γνωστοποίηση θα γίνει µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας του Συνδέσµου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο:
213 2038 292 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Sending
User Rating 0 (0 votes)

Σχετικές Καταχωρήσεις