Φύλακες στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας

  • 0 favorites
  • 67
  • Βόλος GR
  • 2421025349

Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Αρχαιολογικού Χώρου Σέσκλου και του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλμυρού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μαγνησίας η οποία εδρεύει στο δήμο Βόλου του νομού Μαγνησίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα, και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝΥποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, Αθανασάκη 1, Τ.Κ. 38001 – Βόλος, υπόψιν κ. Ευαγγελίας Τσοβίλη (τηλ. επικοινωνίας: 2421025349 και 2421076278).

Sending
User Rating 0 (0 votes)

Σχετικές Καταχωρήσεις