Προσλήψεις 4 ατόμων στο ΔΕΔΔΗΕ Λιβαδειά

  • 0 favorites
  • 22
  • 22610-28089

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος – Περιοχή Λιβαδειάς, που εδρεύει στη Λιβαδειά και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (Υπαλλήλων Γραφείου)

2 ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων

1 ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (Υπαλλήλων Γραφείου)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχήςΟι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ & ΦΙΛΟΛΑΟΥ, Τ.Κ: 32131 Λιβαδειά απευθύνοντάς την στον ΤΟΜΕΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ υπόψη κ. Λίλιου Λουκά (τηλ επικοινωνίας: 22610-28089).

Σχετικές Καταχωρήσεις