ΔΕΗ: 20 Προσλήψεις στις διοικητικές υπηρεσίες
13/09/2018
ΔΕΗ προσλαμβάνει 225 εποχικούς
13/09/2018

Πρόσληψη επιστηµονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου µε τίτλο «∆ιαµόρφωση αρχαιολογικών διαδροµών – Υποδοµές ανάδειξης στον αρχαιολογικό χώρο των µεταλλουργικών εργαστηρίων και µεταλλείων της κοιλάδας Σούριζας – Αγριλέζας Λαυρεωτικής (Α΄Φάση)» στο Ε.Π. «Αττική 2014-2020», για χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης και για δώδεκα (12) µήνες, µε δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης της σύµβασης, έως το τέλος του υποέργου, εφόσον αυτό συνεχισθεί, υφίσταται η σχετική χρηµατοδότηση και οι ανάγκες του το επιβάλουν, ως εξής:

1 (ΠΕ) Αρχαιολόγοι

1 (ΠΕ) Μηχανικοί ειδικότητας Πολιτικών, µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων
1 (ΠΕ) Μηχανικοί ειδικότητας Τοπογράφων, µε εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη µνηµείων και την Γεωπληροφορική

16 ΥΕ Ειδικευµένοι Εργάτες (για ανασκαφικές εργασίες)

1 (ΤΕ) ∆ιοικητικού-Λογιστικού µε εξειδίκευση στην διοικητική και οικονοµική διαχείριση έργων χρηµατοδοτούµενων από προγράµµατα της Ε.Ε. που υλοποιούνται µε τη µέθοδο της αυτεπιστασίας

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λεωφ. Συγγρού 98-100, Αθήνα 11741, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, υπόψιν κ. Αρµακόλλα Γεώργιου (τηλ. επικοινωνίας 210.3240563, εσωτ.110), εντός προθεσµίας (5) εργάσιµων ηµερών, που αρχίζει από την επόµενη της καταχώρησης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (δηλ. από 13.9.2018 έως και 19.9.2018).

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Schmuck Anhänger Epoxidharz Resin

Epoxidharz Resin . 

Epoxidharz gegossen worden. Verschiedene Farben und Größen, und noch anderen Modeschmuck finden Sie in meinem Shop.


Privatverkauf - keine Garantie oder Rücknahme!

Αρέσει σε %d bloggers: