Προσλήψεις στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου
25/02/2019
ΑΣΕΠ: Έρχονται 1.204 μόνιμες θέσεις το δίμηνο Μαρτίου – Απριλίου
25/02/2019

Ο ∆ήµος Πάρου, προτίθεται να προβεί στην πρόσληψη τριάντα ενός (31) ατόµων (1 οδηγού και 30 εργατών καθαριότητας), µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµ. 23/2019 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Πάρου και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143Α /28-6-2007) «Κώδικας Κατάστασης ∆ηµοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων» όπως ισχύει.

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΕΝΑΣ (1)

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ: ΤΡΙΑΝΤΑ (30)

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : 2 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης

Γενικά Προσόντα πρόσληψης

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Έλληνες υπήκοοι.
  2. Να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
  3. Να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεων που επιλέγουν.

4.Οι υποψήφιοι δεν θα πρέπει να έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση).

5.Οι υποψήφιοι θα πρέπει να καταθέσουν µε την αίτηση τους εκτός από τα αποδεικτικά των τυπικών τους προσόντων όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω, αντίγραφο δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, πιστοποιητικό µόνιµης κατοικίας και υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ.

Προθεσµία υποβολής αιτήσεων

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλλουν αίτηση συνοδευόµενη από τα απαιτούµενα κατά περίπτωση ∆ικαιολογητικά στο ∆ήµο Πάρου, έδρα Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400 και ειδικότερα στο Γραφείο Πρωτοκόλλου, έως και την Πέµπτη 28 Φεβρουαρίου 2019.

[totalpoll id=”16527″]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αρέσει σε %d bloggers: