Σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε τρία (3) άτοµα για την υποστήριξη της
υλοποίησης της Πράξης µε τίτλο «Πολιτιστικές Ηµέρες και ∆ιαδροµές Θάλασσας 2020
του ∆ήµου Πειραιά», µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5054015 στο Ε.Π. «Αττική 2014 -2020»,
του Άξονα Προτεραιότητας 06 «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής στο Αστικό
Περιβάλλον” που συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) συνολικής διάρκειας έως τη λήξη της Πράξης ήτοι 31-12-2020:

• Ένα (1) στέλεχος ως Υπεύθυνος Φυσικού & Οικονοµικού Αντικειµένου,
µε κωδικό 100
• Ένα (1) στέλεχος ως Στέλεχος Marketing, µε κωδικό 101
• Ένα (1) στέλεχος ως ∆ιοικητικό Προσωπικό Υποστήριξης, µε κωδικό
102

Η αίτηση συµµετοχής των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά
υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο του ∆ήµου Πειραιά είτε αυτοπροσώπως, είτε µε
άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την
υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, εντός της ανωτέρω προβλεπόµενης
αποκλειστικής προθεσµίας, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και τις ώρες 09:00 π.µ. –
15:00 µ.µ., από 15-07-2020 έως και 24-07-2020. Η αίτηση µπορεί να υποβάλλεται
και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή στην διεύθυνση: ∆ήµος Πειραιά, ∆ραγάτση 12, Τ.Κ. 18535 Πειραιάς Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τµήµα Προσωπικού
Ιδιωτικού ∆ικαίου, εφόσον η αποστολή της εντός της ανωτέρω προθεσµίας
αποδεικνύεται από σφραγίδα ταχυδροµείου ή άλλο αποδεικτικό µέσο.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

0 Comments

Leave a reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

© [τρέχουσα χρονιά] Ergasia-Vres

CONTACT US

Μπορείτε να μας στείλετε ένα email και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.

Sending

Schmuck Anhänger Epoxidharz Resin

Epoxidharz Resin . 

Epoxidharz gegossen worden. Verschiedene Farben und Größen, und noch anderen Modeschmuck finden Sie in meinem Shop.


Privatverkauf - keine Garantie oder Rücknahme!

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account

Αρέσει σε %d bloggers: