Προσλήψεις κτηνιάτρων στην Π. Θεσσαλίας
20/03/2019
Προσλήψεις δημοσιογράφων στη Θεσσαλονίκη
20/03/2019

O δήμος Τυρνάβου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονοµείς, µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της υπηρεσίας, οδός Σ. Καράσσου, αριθµός 1 έως τις 27/03/2019

1. Αριθµός θέσεων

Το δηµοτικό συµβούλιο µε την υπ’ αριθµόν 43/2019 απόφαση του, καθόρισε τον αριθµό των θέσεων των υδρονοµέων ως εξής:
Α. Υδρονοµείς 3 άτοµα :
∆ελέρια
Αργυροπούλι
Ροδιά

2. Αρδευτική περίοδος

Από 01 Απριλίου έως 30 Σεπτεµβρίου 2019.

3. Απαιτούµενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονοµέας πρέπει:
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συµπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να µη υπερβαίνει το 60ο. (Υδρονοµεύς δύναται να εκλεγή και ο άγων ηλικίαν µέχρι του 65ου έτους, κατόπιν αποφάσεως ειδικώς ητιολογηµένης)
γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή.

4. Απαιτούµενα Αρνητικά Προσόντα

∆εν µπορούν να εκλεγούν υδρονοµείς:

α. Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγοµένη κατά νόµο στέρηση της ικανότητος του διορισµού ως δηµοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.

∆εν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιµώνται όµως µεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάµεις και εκ τούτων οι έχοντες µάχιµο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής µετά του εχθρού.

5. Απαιτούµενα ∆ικαιολογητικά

Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισµό επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό εντοπιότητας.
β) Υπεύθυνη ∆ήλωση περί µη ύπαρξης κωλύµατος σύµφωνα µε το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα.

Η εκλογή και ο διορισµός µπορεί να γίνει και πριν την προσκόµιση των πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί αυτής συνδροµής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων αυτής εκλογής. Υποχρεούται αυτής ο διορισθείς να προσκοµίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από του διορισµού προθεσµίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως.

Η προθεσµία αύτη, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισµού, δεν δύναται να είναι µεγαλύτερη των 30 ηµερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισµού.

6. Καθήκοντα Υδρονοµέων
α. Η επιτήρηση αυτής κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανοµή αυτών κατά τον ισχύοντα κανονισµό αρδεύσεως.
β. Η επιµέλεια αυτής καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η επιτήρηση αυτής ροής αυτών αυτής αρδευτικούς αύλακας, µέχρι αυτής, εις έκαστο αρδευόµενο κτήµα, εκχύσεώς αυτής.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιµέλεια αυτής καλής συντήρησής αυτής.
δ. Ο έλεγχος αυτής εφαρµογής των υπό των αρµοδίων αρχών ή συµβουλίων ή επιτροπών εκδιδοµένων διατάξεων, που αφορούν την διανοµή των αρδευτικών υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείµενα αδικηµάτων.
στ. Η άµεσος γνωστοποίηση εις τον αρµόδιο αγροφύλακα παντός αγροτικού αδικήµατος, το οποίο υπέπεσε στην αντίληψή αυτής.
ζ. Η φύλαξις των παρά τας όχθας των αυλάκων ή εις µικράν από τούτων απόσταση κειµένων αγροτικών κτηµάτων, δι’ ά κέκτηνται αρµοδιότητας και υπέχουν ευθύνες ως και οι αγροφύλακες.

7. ∆ηµοσίευση Πρόσκλησης

Η πρόσκληση θα δηµοσιευθεί µε φροντίδα του δηµάρχου επτά ηµέρες πριν από την ηµέρα εκλογής µε τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δηµοτικού καταστήµατος.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Schmuck Anhänger Epoxidharz Resin

Epoxidharz Resin . 

Epoxidharz gegossen worden. Verschiedene Farben und Größen, und noch anderen Modeschmuck finden Sie in meinem Shop.


Privatverkauf - keine Garantie oder Rücknahme!

Αρέσει σε %d bloggers: